Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook.


Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na: 

 (dále jen „soutěž“):


Soutěž o sluchátka Apple AirPods 2019 s nabíjecím pouzdrem:


1) V období od 4.10 do 20.10.2020 u nás nakupte produkty alespoň za 2000 Kč (75€) s DPH a budete do soutěže zařazeni automaticky

2) Dejte like na tento příspěvek a sdílejte jej na své zdi

3) Stránku manSTYLE.cz označte jako "To se mi líbí"


1. Vyhlašovatel soutěže

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost GSshop solution s.r.o. se sídlem Těchov 318, Blansko, 67801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94287, IČ: 05244641 (dále jen „vyhlašovatel“).


2. Doba trvání soutěže

2.1. Doba trvání soutěže je stanovena vždy v příspěvku dané soutěže na facebookovém profilu maSTYLEcz.


3. Podmínky účasti

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen "soutěžící").

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajištujících průběh soutěže a jim blízké osoby.

3.3. Podmínkou účasti v soutěži je splnění všech podmínek soutěže, které jsou vypsány u soutěžního příspěvku na facebookovém profilu maSTYLEcz.

3.4. Účastí v soutěži akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3.5. Vyhlašovatel do 20 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězi cenu a to na adresu, kterou soutěžící uvedl při objednávce jako doručovací. 

3.6. Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

3.7. Soutěžící dává souhlas, že jeho e-mailovou adresu může vyhlašovatel zařadit do své databáze kontaktů a zasílat komerční sdělení


4. Cena pro výherce

4.1. Cena pro vítěze vždy specifikovaná v soutěžním příspěvku na facebookovém profilu maSTYLEcz.

4.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby.

4.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

4.4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

4.5. Nárok na výhru má jen taková objednávka, která v době trvání soutěže a následných 20 dní po vyhlášení vítěze není vedena mezi objednávkami s částečným nebo kompletním odstoupením od kupní smlouvy.


5. Osobní údaje

5.1.Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

5.2. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.

5.3. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, iniciál příjmení a obce, v níž má bydliště.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

6.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.

6.5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.